AVG

Zó gaat Barbecue Support om met uw persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook Barbecue Support verwerkt persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en contactgegevens. Het is onze taak en zorg dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom maken wij voor u inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Van leden hebben wij naam, geboortedatum, adresgegevens, geslacht en een IBAN rekeningnummer nodig. Daarnaast hebben wij gegevens nodig zoals een e-mailadres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent voor wat betreft onze verenigingsactiviteiten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat wij meer gegevens van u verwerken, maar dat doen wij niet zonder dat u daar weet van heeft.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Uiteraard van leden, maar ook van vrijwilligers, leveranciers, sponsoren, partners of andere personen waar wij mee in contact treden. In uw privé domein (LOG IN) op Barbecue Support verstrekt u zelf uw gegevens die nodig zijn voor wat in uw privédomein mogelijk is. Voor het delen van data in uw privé domein bent u zelf verantwoordelijk.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met betrokkenen binnen de vereniging (leden, vrijwilligers, sponsoren, etc.), voor de facturatie, de bezorging van onze nieuwsbrief en gebruiken we anoniem de diverse data velden in de persoonlijke omgeving, ten behoeve van de status/doelstellingen/statistieken voor onze vereniging. U kunt hierbij denken aan verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten, etc. 

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
In de omgang met uw persoonsgegevens gebruiken wij in het kader van zorgvuldigheid een aantal wettelijke uitgangspunten: rechtmatigheid, doelbinding, noodzakelijkheid en minimale gegevensverwerking, gegevens moeten juist en actueel zijn, niet langer bewaren dan noodzakelijk en veilig en integer.

Wat merkt u ervan?
De AVG verwacht van u geen inspanning, dus in principe verandert er voor u niets. Het kan wel zijn dat u rechtstreeks met de AVG te maken krijgt, bijvoorbeeld wanneer wij u ten behoeve van een bepaalde activiteit om toestemming voor de verwerking vragen. In alle andere gevallen zorgen wij er zelf voor dat wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG behandelen.

Beeldmaterialen

Tijdens activiteiten als bijeenkomsten, wedstrijden, en andere verenigingsactiviteiten kunnen beeldmaterialen (b.v. foto’s of video’s) worden gemaakt. Deze beeldmaterialen kunnen op de website van Barbecue Support, op de internetsite of op de social media kanalen geplaatst worden. Bij het plaatsen van beeldmaterialen op één of meerdere van deze mediakanalen wordt altijd zorgvuldig beoordeeld of deze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch beeldmaterialen geplaatst zijn waarbij u oordeelt dat hier onverhoopt toch sprake van is, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@barbecuesupport.nl onder vermelding van een referentie naar de betreffende beeldmaterialen.

Barbecue Support heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door Barbecue Support zelf worden beheerd. 

De volgende media worden beheerd door Barbecue Support

Website:         HTTPS://WWW.BARBECUESUPPORT.NL 

Indien u van mening bent dat Barbecue Support hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende beeldmaterialen te verwijderen, neem dan contact op met ons via privacy@barbecuesupport.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Barbecue Support zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. 

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden, echter nooit zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling een bevoegdheid bestaat of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Zo maken wij, bij het uitblijven van de contributieverplichting, gebruik van een derde partij voor de incasso van de achterstallige contributie of sponsorgelden. 

Als het niet gaat zoals het hoort
Uiteraard kan er ondanks onze inspanningen altijd iets onvoorziens gebeuren. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, de website waar teveel informatie op staat of het verliezen of kwijtraken van informatie. In zo’n geval is het van belang dat u ons zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte brengt, zodat wij actie kunnen ondernemen om erger te voorkomen en zo nodig betrokkenen te informeren. U kunt daarvoor onderstaande contactgegevens gebruiken.

Toezicht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die erop toeziet dat de AVG wordt nageleefd. Dit geldt ook voor onze vereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw rechten
Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u ingevolge de AVG een aantal rechten:

  • Recht op informatie: u kunt vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt
  • Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om na te gaan of, en op welke manier uw gegevens worden verwerkt
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om dit te corrigeren
  • Recht van verzet: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken
  • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar u specifiek aan ons toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail (privacy@barbecuesupport.nl) indienen. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Heeft u nog vragen?
Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacyreglement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u hiervoor allereerst bij onze contactpersoon terecht.

Contact
Uw contactpersoon met betrekking tot privacy is onze secretaris en is bereikbaar via e-mail privacy@barbecuesupport.nl